ระบบสารสนเทศ
เป็นระบบพื้นฐานของการทำงานในรูปแบบของการเก็บข้อมูล การประมวลผลข้อมูล การเผยแพร่ข้อมูล ของโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
Personnel Positions